İlker Başbuğ:Anayasa'nın değiştirilmesi teklif bile edilemez

Haber Tarihi : 25.08.2009 12:12:04 Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Zafer Haftası mesajında demokratik açılıma değindi, Başbuğ, 'Anayasa'nın değiştirilmesi teklif bile edilemez olan 3'üncü maddesinde ifade edildiği gibi 'Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir' dedi.
A +   A -

 

Orgeneral Başbuğ : ' Terö ; r ö ; rgü ; tü ; ve destekleyicileriyle ilişki kurulmasına yol aç ; abilecek hiç ; bir faaliyet iç ; inde bulunamaz . '

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ , TSK ' nın Ulus-devlet ve ü ; niter-devlet yapısına zarar verilmesini hiç ; bir gerekç ; eyle kabul edemeyeceğini bildirdi . Orgeneral Başbuğ , Tü ; rk Silahlı Kuvvetleri ' nin kü ; ltü ; rel farklılıklara saygılı olduğunu , ancak kü ; ltü ; rel farklılıkların siyasallaştırılmasını , başka bir ifadeyle siyasal temsil aracı olmasını , toplumsal siyasal kimlik unsuru haline getirilmesini , Tü ; rkiye Cumhuriyeti Anayasası iç ; inde mü ; mkü ; n gö ; remeyeceğini belirtti ve ' Terö ; r ö ; rgü ; tü ; ve destekleyicileriyle ilişki kurulmasına yol aç ; abilecek hiç ; bir faaliyet iç ; inde bulunamaz ' dedi .
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ , Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda , demokratik aç ; ılım tartışmalarına da değindi . Orgeneral Başbuğ , ' Anayasa ' nın değiştirilmesi teklif bile edilemez olan 3 ' ü ; ncü ; maddesinde ifade edildiği gibi ' Tü ; rkiye devleti , ü ; lkesi ve milletiyle bö ; lü ; nmez bir bü ; tü ; ndü ; r . Dili Tü ; rkç ; e ' dir . ' Tü ; rk Silahlı Kuvvetleri , ATATÜ ; RK tarafından bizlere emanet edilen ve Anayasa ' nın 3 ' ü ; ncü ; maddesinde de belirtildiği şekilde ; Tü ; rkiye Cumhuriyeti ' nin ulus-devlet ve ü ; niter-devlet yapısının korunmasında taraftır ve taraf olmaya da devam edecektir ' dedi .
Orgeneral Başbuğ ' un Zafer Haftası Mesajı şö ; yle :
' Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal ATATÜ ; RK ö ; nderliğinde gerç ; ekleştirilen bağımsızlık mü ; cadelesinin son halkası olan Bü ; yü ; k Zafer ' in 87 ' nci yıl dö ; nü ; mü ; nü ; kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz .
Zafer Haftası , 26 Ağustos 1922 gü ; nü ; sabahı KOCATEPE ' den yapılan topç ; u ateşleriyle başlar ve 9 Eylü ; l gü ; nü ; Tü ; rk Ordularının İzmir ' e girişi ve İzmir ' in kurtuluşu ile sona erer .
ATATÜ ; RK , Bü ; yü ; k Taarruz ' u ve Bü ; yü ; k Zafer ' i şu şekilde anlatır :
' Tü ; rk milletinin burada kazandığı zafer kadar kesin neticeli ve bü ; tü ; n tarihe , yalnız bizim tarihimize değil , dü ; nya tarihine yö ; n vermekte kesin tesirli bö ; yle bir meydan muharebesi hatırlamıyorum . Hiç ; şü ; phe etmemelidir ki yeni Tü ; rk devletinin , genç ; Tü ; rk Cumhuriyeti ' nin temeli burada sağlamlaştırıldı . Ebedi hayatı burada taç ; landırıldı . '
Bü ; yü ; k Taarruz ve Bü ; yü ; k Zafer , Tü ; rkiye Cumhuriyeti ' nin doğuşu ve gelişimine yol aç ; an devrimin başlangıcıdır . Mustafa Kemal ATATÜ ; RK ' ü ; n yoksul bir halktan hem bir ordu hem de bir millet yaratarak gerç ; ekleştirdiği bu inanılmaz devrim , Tü ; rkiye Cumhuriyeti ' ne laik , sosyal , demokratik ve hukuk devleti niteliklerini kazandıran bir devrimdir .
Bu eşsiz zaferi kazandıran ve devrimi geç ; ekleştiren başta Başkomutanımız Mustafa Kemal ATATÜ ; RK ve kahraman silah arkadaşları olmak ü ; zere bu mü ; cadelede hayatlarını kaybeden ve bugü ; n o eşsiz zaferin kazanımlarını yurdumuzun her karış toprağında canlarını vererek koruyan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ö ; nü ; nde saygıyla eğiliyoruz .
Anayasa ' nın değiştirilmesi teklif bile edilemez olan 3 ' ü ; ncü ; maddesinde ifade edildiği gibi ' Tü ; rkiye devleti , ü ; lkesi ve milletiyle bö ; lü ; nmez bir bü ; tü ; ndü ; r . Dili Tü ; rkç ; e ' dir . ' Tü ; rk Silahlı Kuvvetleri , ATATÜ ; RK tarafından bizlere emanet edilen ve Anayasa ' nın 3 ' ü ; ncü ; maddesinde de belirtildiği şekilde ; Tü ; rkiye Cumhuriyeti ' nin ulus-devlet ve ü ; niter-devlet yapısının korunmasında taraftır ve taraf olmaya da devam edecektir .
Ü ; lkelerin ve milletlerin bü ; tü ; nlü ; ğü ; nü ; n korunmasının bir bedeli vardır . Tü ; rk Silahlı Kuvvetleri ; bu bedelde kendisine dü ; şen tarihi gö ; rev ve sorumlulukların bilinci iç ; erisindedir .
Bugü ; ne kadar bö ; lü ; cü ; terö ; r ö ; rgü ; tü ; ile mü ; cadelesinde 5003 evladını şehit veren Tü ; rk Silahlı Kuvvetleri , Anayasa ve yasalar ç ; erç ; evesinde , bö ; lü ; cü ; terö ; r ö ; rgü ; tü ; ne karşı bugü ; ne kadar dü ; nyada eşine hiç ; rastlanmayan bir başarı ve ö ; zveriyle yü ; rü ; ttü ; ğü ; mü ; cadeleye bundan sonra da artan bir kararlılıkla devam edecektir .

Tü ; rk Silahlı Kuvvetleri , bö ; lü ; cü ; terö ; r ö ; rgü ; tü ; ne karşı yü ; rü ; tü ; len mü ; cadeleyi kararlılıkla sü ; rdü ; rü ; rken , gü ; venlik alanının dışında kalan ekonomi , sosyo-kü ; ltü ; rel ve uluslararası alanlarda da devlet tarafından gerekli tedbirlerin alınmasının ö ; nemli olduğuna inanmaktadır .
Tü ; rk Silahlı Kuvvetlerinin bu konularla ilgili gö ; rü ; şleri bilinmekle birlikte , emsalsiz Bü ; yü ; k Zaferi kutladığımız bu hafta mü ; nasebetiyle , bu konulara ilişkin dü ; şü ; nce ve duruşumuzun bir kez daha ifade edilmesinde yarar gö ; rü ; lmektedir .
Tü ; rk Silahlı Kuvvetleri ;
- Ulus-devlet ve ü ; niter-devlet yapısına hiç ; bir gerekç ; eyle zarar verilmesini kabul edemez .
- Kü ; ltü ; rel farklılıklara saygılıdır . Ancak kü ; ltü ; rel farklılıkların siyasallaştırılmasını , başka bir ifadeyle siyasal temsil aracı olmasını , toplumsal siyasal kimlik unsuru haline getirilmesini , Tü ; rkiye Cumhuriyeti Anayasası iç ; inde mü ; mkü ; n gö ; remez .
- Terö ; r ö ; rgü ; tü ; ve destekleyicileriyle ilişki kurulmasına yol aç ; abilecek hiç ; bir faaliyet iç ; inde bulunamaz .
- Demokrasinin sunduğu fırsat alanlarını kullananların , bireylerin en temel hakkı olan yaşam hakkını hedef alan terö ; r faaliyetlerini hiç ; bir nedenle hoş gö ; rmelerini kabul edemez .
- Usul ve yö ; ntem esası belirler , noktasından hareketle takip edilecek usul ve yö ; ntemlerde ö ; zenli olunmasının gereğine inanır .
- Her konuyu tartışabilme ö ; zgü ; rlü ; ğü ; nü ; n , devletin varlığını riske sokacak , ü ; lkeyi kutuplaşmaya , ayrışmaya ve ç ; atışma ortamına sokacak konuları iç ; ermemesi gerektiğine inanır .
Tü ; rk Silahlı Kuvvetleri ; Tü ; rkiye Cumhuriyeti ' nin temel nitelikleri olan laiklik , demokrasi , sosyal ve hukuk devleti ilkelerine yü ; rekten bağlılığı , ü ; stü ; n disiplin anlayışı , kö ; klü ; gelenekleri , itidalli ve kararlı yaklaşımı , hepsinden ö ; nemlisi Tü ; rk milletinden aldığı gü ; ç ; le dü ; n olduğu gibi bugü ; n de ve yarın da ü ; stlendiği her gö ; revi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir .
Şü ; phesiz ki ; ' Gü ; ç ; lü ; Ordu , Gü ; ç ; lü ; Tü ; rkiye ' dir . '


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !