Her iki Türk'ten birinin komşusu Kürt

Haber Tarihi : 01.09.2009 09:53:49 Türkiye'de yapılan araştırmalar, Türkler ile Kürtler arasında herhangi bir sorun olmadığını ortaya koyuyor. Türkler ve Kürtler arasında aile, arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerinin kurulduğu ve bu ilişkilerin zaman içinde derinleştiği belirlendi.
A +   A -

 

Her iki Tü ; rkten birinin komşusu Kü ; rt iken ; Tü ; rk , Kü ; rt , Laz , Ç ; erkez gibi farklı kö ; kenden gelenleri bir arada tutan en ö ; nemli bağ ise din faktö ; rü ; .

SETA tarafından POLLMARK ' a yaptırılan ' Tü ; rkiye ' de Kü ; rt Sorunu Algısı ' konulu araştırma , Tü ; rkiye genelini temsilen ç ; ok aşamalı ö ; rnekleme yö ; ntemiyle belirlenen 601 kö ; y ve mahallede , 2 bin 497 noktada toplam 10 bin 577 kişi ü ; zerinde gerç ; ekleştirildi . Sonuç ; lar , Tü ; rkiye ' nin demografik ve toplumsal yapısına ilişkin ö ; nem­ ; li veriler sunuyor .

Her iki Tü ; rkten birinin Kü ; rt komşusu olduğu belirlendi . Son 25 yılda yaşanan şiddet , terö ; r , kışkırtma ve iki kesimi birbirinden soğutma ç ; abalarına rağmen , halkın sağduyusu ve birlikteliğin ortak harcı olan değerler Tü ; rkler ile Kü ; rtleri birbirinden koparamadı . Tü ; rklerin yü ; zde 57 . 1 ' i Kü ; rtler hakkında ; Kü ; rtlerin ise yü ; zde 86 . 4 ' ü ; Tü ; rkler hakkında iyi kanaate sahip .

Bu durum , demokratikleşme aç ; ılımını bir parç ; alanma ve bö ; lü ; nme olarak yansıtanların Tü ; rkiye sosyolojisini başarılı biç ; imde okuyamadıklarına işaret ediyor . Bu bulgular ayrıca , Kü ; rtlerin bü ; yü ; k ç ; oğunluğunun bir azınlık psikolojisine sahip olmadığını da gö ; steriyor .

Araştırmaya gö ; re , Tü ; rklerin yü ; zde 33 . 8 ' inin yakın akrabaları arasında bir Kü ; rt olduğunu , yü ; zde 69 . 9 ' un ise bir Kü ; rt ile evlilik bağıyla yakın akraba olmaktan rahatsız olmayacağını belirtiyor . Buna karşın , Kü ; rtlerin yü ; zde 67 ' sinin yakın akrabaları arasında bir Tü ; rk olduğu , yü ; zde 87 . 1 ' nin ise bir Tü ; rk ile evlilik bağıyla yakın akraba olmaktan rahatsız olmayacağını ifade ediyor .

Tü ; rklerin yü ; zde 59 . 4 ' ü ; yakın arkadaşları arasında bir Kü ; rt olduğunu , yü ; zde 75 . 5 ' nin ise bir Kü ; rt ile yakın arkadaşlık kurabileceğini , buna karşın Kü ; rtlerin yü ; zde 83 . 6 ' sının yakın arkadaşları arasında bir Tü ; rk olduğunu ve yü ; zde 92 . 3 gibi bir ç ; oğunluğunun ise bir Tü ; rk ile yakın arkadaşlık kurabileceğini belirtiyor .

Her iki Tü ; rkten birinin bir Kü ; rt komşusu varken ; yü ; zde 78 . 3 ' ü ; de bir Kü ; rt ile komşu olmaktan rahatsız olmayacağını dile getiriyor . Kü ; rtlerin yü ; zde 70 ' inin bir Tü ; rk komşusu olduğu ve yü ; zde 90 . 5 ' inin bir Tü ; rk ile komşu olmaktan rahatsız olmayacağını kaydediyor . İş hayatındaki ilişkilerde ise karşılıklı gü ; ven yü ; ksek ç ; ıktı . Tü ; rkler ' in yü ; zde 74 ' ü ; Kü ; rtlere karşı ve Kü ; rtlerin yü ; zde 88 . 5 ' i Tü ; rklere karşı gü ; ven duyuyor .

Ö ; CALAN VE DTP KÜ ; RTLERİ TEMSİL ETMİYOR

Toplumda , Kü ; rtlerin ayrı bir devlet kurmak istediklerine dair ciddi bir algı oluşmuş durumda . ' Kü ; rtler ayrı bir devlet kurmak istiyor mu ? ' sorusunu araştırmaya katılanların yü ; zde 64 . 4 ' ü ; evet cevabını verirken , yü ; zde 24 . 6 ' sı hayır cevabını verdi . Tü ; rklerin yü ; zde 71 . 3 ' ü ; , Kü ; rtlerin de yü ; zde 30 . 3 ' ü ; ' Kü ; rtlerin ayrı bir devlet kurmak istediklerini ' ifade ediyor .

Araştırmanın ilginç ; verilerinden bir de ' DTP ' nin siyasi fikirleri Tü ; rkiye ' deki tü ; m Kü ; rtleri temsil ediyor mu ? ' sorusunda ortaya ç ; ıkan sonuç ; lar . Araştırmaya katılanların yü ; zde 38 . 1 ' i DTP ' yi tü ; m Kü ; rtlerin temsilcisi olarak gö ; rü ; rken , buna karşılık yü ; zde 50 gibi yü ; ksek sayılabilecek bir oran ise DTP ve Kü ; rtler arasında doğrusal bir temsil gü ; cü ; olmadığını dü ; şü ; nü ; yor .

Araştırmada yer alan bir diğer ö ; nemli soru , ' Abdullah Ö ; calan ve PKK ' nın siyasi fikirleri Tü ; rkiye ' deki tü ; m Kü ; rtleri temsil ediyor mu ? ' ö ; nermesi . Son 25 yıldır medyanın yaygın nitelemesiyle toplumdaki Kü ; rt algısını etkileyen en ö ; nemli faktö ; rlerin başında terö ; ristbaşı geliyor . Ö ; calan isminin PKK ve Kü ; rtlerin temsili arasındaki bağ sü ; rekli tartışılan bir ilişki oldu .

Katılımcıların yü ; zde 37 . 4 ' ü ; , tü ; m Kü ; rtler ve Ö ; calan/PKK arasında temsil bağı gö ; rü ; rken , yü ; zde 50 . 1 ' i temsil gü ; cü ; iddiasına karşı ç ; ıktı . Araştırmada ayrıca , ' DTP ile PKK arasında organik bir bağ var mı ? ' sorusu da soruldu . Toplumun bü ; yü ; k bir kesimi DTP ile PKK arasında organik bir bağ olduğuna inanıyor .

Organik bir bağın varlığına inananların oranı yü ; zde 78 . 7 iken , bö ; yle bir bağın varlığına inanmayanların oranı sadece yü ; zde 7 . 1 . Bu sonuca , DTP zincirinin ilk partisi olan HEP ' ten bu yana yapılan tartışmaların ve hâ ; lihazırda DTP ' li temsilcilerin kendilerini ifade etme biç ; imlerinin etki ettiği dü ; şü ; nü ; lü ; yor .

( CİHAN )


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !