Bir Kürt açılımı da TRT'den

Haber Tarihi : 26.08.2009 11:43:36 TRT’nin yeni reklam yönetmeliğine göre, farklı dil ve lehçelerle yayın yapan kanallar içinde o dil ve lehçede reklam yapılabilecek. Bu tür reklamlar sadece ait olduğu kanalda yayımlanacak.
A +   A -

 

Tü ; rkiye Radyo Televizyon Kurumu ' nun Resmi Gazete ' de yayımlanan yeni reklam yö ; netmeliğine gö ; re artık farklı dil ve lehç ; elerle yayın yapan kanallar kullandıkları dil ve lehç ; ede reklam yapılabilecek . Bu tü ; r reklamlar sadece ait olduğu kanalda yayımlanacak .

Yeni yö ; netmelik , radyo , televizyon ve diğer medya araç ; larında yayınlanacak reklamlarda , kanal ile reklam veren mü ; şterilerin uyması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları dü ; zenlerken , Bu kanallar , gerektiğinde reklam kabul etmeyebilecek . Kabul ettiği reklamın yayınını durdurabilecek veya yayından kaldırabilecek .
Reklam sü ; relerinin bir bö ; lü ; mü ; nü ; ya da tamamını Tü ; rkiye Radyo Televizyon Kurumu Satış Yö ; netmeliği ' ndeki usul ve esasları uygulamak suretiyle satabilecek olan kanallar reklamlarda garanti , teminat veya aynı anlamı taşıyan başka sö ; zler kullanıldığı takdirde , bu hususlarla ilgili belgeleri ilgili kuruma ibraz edecek .
Yö ; netmelik gereği bü ; tü ; n ulusal ve yerel yayın organlarında olduğu gibi bu kanallarda da reç ; ete ile satışına izin verilen ilaç ; lar , alkollü ; iç ; kiler , sigara ve tü ; tü ; nler , yapımı , sağlığı koruma standartlarına uymayan gıda maddeleri , eş bulma veya mektuplaşma kuruluşlarının hizmetleri ile benzeri ü ; rü ; n ve hizmetlerin reklamı yayınlanamayacak
Ö ; zel eğitim ve ö ; ğretim kurumlarının yaptıkları eğitim ve ö ; ğretimle ilgili olarak bu kurumların adını , adresini , ü ; cretini , konusunu , programını , kurs ve ö ; ğretim devrelerini belirten reklamlar yalnız radyo yayınlarında yer alabilecek . Televizyonda ise kurum adı verilmeden kitap , dergi ve basılı yayınlarının reklamları yapılabilecek .
Reklamların tü ; rleri , yayın saatleri , başvuru yö ; ntemleri ve kullanılacak tip formları , kategori fiyatları ve rating bazlı birim saniye ü ; cretlerinin tespiti , her tü ; rlü ; indirim oranları , verilecek ajans komisyonu , risturn oranları , satış şartları , ö ; deme şekli ve sü ; resi , teminat alınıp alınmayacağı ve alınacaksa teminat miktarı , belli bü ; yü ; klü ; kte ve/veya kampanya şeklindeki reklam satışlarında uygulanacak ü ; cret ile promosyon reklam sü ; releri , yayın yer ve saatleri Genel Mü ; dü ; r tarafından tespit edilecek .
Reklam tarifeleri Kurumun internet sitesinde yayımlanacak . Ayrıca ajanslara ve reklam verenlere elektronik posta yoluyla bildirilecek .
Reklam sö ; zleşmelerinde imza yetkileri Genel Mü ; dü ; r tarafından belirlenecek .
Kurumun yurt dışına yö ; nelik yayın yapan radyo istasyonları ve televizyon kanalları , internet , internet tv , mobil tv ile teleteks yayınlarında , yayının yö ; neldiği ü ; lkelerin ve milletlerin ö ; zelliklerine gö ; re yabancı dillerde reklam yayını yapılabilecek .
Farklı dil ve lehç ; elerle yayın yapan kanallar iç ; inde o dil ve lehç ; ede reklam yapılabilecek . Bu tü ; r reklamlar sadece ait olduğu kanalda yayımlanacak .
Kurum , bu Yö ; netmeliğin uygulama esaslarına ilişkin alt dü ; zenleme yayımlayabilecek .
Yö ; netmelikle , Tü ; rkiye Radyo Televizyon Kurumu Reklam Yö ; netmeliği yü ; rü ; rlü ; kten kaldırıldı .
Bu yö ; netmeliğin yayımı tarihinden ö ; nce başlatılmış olan iş ve işlemler , yü ; rü ; rlü ; kten kaldırılan yö ; netmelik hü ; kü ; mlerine gö ; re sonuç ; landırılacak .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !