Başbakan Erdoğan hayalini açıkladı

Haber Tarihi : 28.08.2009 09:37:36 Dün ulusa seslenen ve konuşmasında hayalini açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, “Hayalim bütün karanlıklarından arınmış, bütün ağırlıklarını üstünden atmış aydınlık bir Türkiye’dir” diye konuştu.
A +   A -

 

' Ü ; niter Yapı ' ile ilgili tartışmalara da son noktayı koyan Başbakan Erdoğan , ' Anayasamızın belirlediği ö ; lç ; ü ; ler ortadadır Tü ; rkiye ' yi bö ; lmeye , bü ; tü ; nlü ; ğü ; mü ; zü ; bozmaya , Ü ; niter Devlet yapımızı ortadan kaldırmaya yö ; nelik hiç ; bir niyet ve girişime asla ve asla izin vermeyiz ' ifadelerini kullandı .


Televizyonlarda yayınlanan ' Ulusa Sesleniş ' konuşmasına vatandaşların Ramazan ayını kutlayarak başlayan Başbakan Erdoğan , ardından Zafer Haftasını da kutladı . Erdoğan , ' 87 yıl ö ; nce kazanılan Bü ; yü ; k Zafer tarihi bir dö ; nü ; m noktasıdır ' vurgulamasıyla 30 Ağustos ' un anlam ve ö ; nemine işaret ederek , Tü ; rkiye ' nin son yedi yıllık dö ; nemine dikkat ç ; ekti . Sö ; z konusu dö ; nemi ' bü ; yü ; k değişim dö ; nemi ' olarak niteleyen Erdoğan , &ldquo ; Ç ; ok değerli bu atılım yıllarının en bü ; yü ; k kazancının Tü ; rk Milleti ' nin huzuru ve Tü ; rkiye Cumhuriyeti ' nin istikrarı olduğunu ' ifade etti .

' Tü ; rkiye ' nin sahip olduğu her gü ; zelliğin , etle tırnak gibi birbirinden ayrılamaz olan Tü ; rk Milleti ' ne ait olduğuna ' vurgu yapan Erdoğan , ' Biz asırlar boyunca o millet olma şuuruyla var olduk , var kaldık . Birbirimize inanarak , birbirimize dayanarak , omuz omuza vererek , aynı siperlerde aynı hilal uğruna can vererek millet olduk . ' diye sü ; rdü ; rdü ; ğü ; seslenişinde , dikkatleri , terö ; r sorunu ve demokratik aç ; ılım ç ; alışmalarına ç ; ekti .

Erdoğan ' ın , Ulusa Sesleniş konuşmasında ö ; n plana ç ; ıkan ' Terö ; r ' ve ' Demokratik aç ; ılım ' ağırlıklı mesajları ö ; zetle şö ; yle devam etti :

&ldquo ; Şunu herkesin ç ; ok iyi bilmesi gerekiyor : Bizim bu aç ; ılımdan muradımız , bu ü ; lkede yaşayan herkesin ama herkesin kendini ö ; zgü ; rce ifade edebileceği demokratik ortamı tesis edebilmektir . Biz demokratik bir aç ; ılım gerç ; ekleştirelim derken sadece doğu demiyoruz , sadece batı demiyoruz , sadece kuzey veya gü ; ney demiyoruz , bu ü ; lkeyi topyekun ele alıyor , nerede bir insani sıkıntı varsa devlet orada olsun o sıkıntıyı gidersin diyoruz . Biz milletimize efendi olmaya değil , milletimizin hizmetkarı olmaya geldik . bizim demokratik aç ; ılımdan kastımız , bu genişlik ve bu bü ; tü ; nlü ; k iç ; indedir . En ağır şartlarda , binlerce şehit vermek pahasına yü ; rü ; tü ; len bu zorlu mü ; cadelede gü ; venlik gü ; ç ; lerimiz ü ; stü ; ne dü ; şeni yapmaktadır . Ancak yıllardır sö ; ylene geldiği ü ; zere bu mesele sadece askeri tedbirlerle ç ; ö ; zü ; lebilecek bir mesele değildir . Geleceğimizi karartmak , umutlarımızı kö ; reltmek isteyenlerin de bir ucundan kö ; rü ; kledikleri bu fitne ateşini milletç ; e , el birliğiyle sö ; ndü ; rmeliyiz . Nesiller boyudur kanayan bu yarayı artık iyileştirmeliyiz . Bunun iç ; in fert fert , insan insan , ev ev bu meseleyi yeniden dü ; şü ; nmeli , tarih boyunca olduğu gibi bu badirenin ü ; stü ; ne kararlı bir millet gibi gitmeyi bilmeliyiz . Sorumluluğunu hakkıyla taşımayan , her şeyi gü ; venlik gü ; ç ; lerine havale eden yö ; netim anlayışları , yaşanan siyasi ve ekonomik krizler , demokrasinin zaafa uğratılması gibi nedenlerle bu aklıselim noktasına bir tü ; rlü ; gelinememiştir . Bugü ; n geldiğimiz nokta , bu tarihi aklıselim noktası , devletimizin ve milletimizin ortak iradesinin ve beklentilerinin bir neticesidir . Bu silkiniş , asırlar boyunca bir ve beraber yaşamış olan milletimizin yeniden tarihe yö ; n verecek bir haşmet ve azamete ulaşmak ü ; zere birbirine kenetlenmesi , milli birlik-bü ; tü ; nlü ; k projesini , sü ; recini hayata geç ; irmesidir . Kim bu kardeşlik projesinden bir ihanet planı ç ; ıkarmaya ç ; alışıyorsa Tü ; rkiye ' ye bü ; yü ; k kö ; tü ; lü ; k ediyor . Tü ; rkiye ' nin menfaatlerine halel getirecek en kü ; ç ; ü ; k bir adımı bile asla ve asla atmayız . Bu aç ; ılım , demokratik bir aç ; ılımdır , bu aç ; ılım , sevgi ve kardeşlik aç ; ılımıdır . bu aç ; ılım , ortak bir duyguda buluşma aç ; ılımıdır . Bu aç ; ılım , ortak aklın tecellisidir . Bizim kimseye , ' her şeyi biz yapalım ' , ' kuralı biz koyalım ' , ' ç ; erç ; eveyi biz ç ; izelim ' gibi bir dayatmamız yok . Ç ; ü ; nkü ; biz Tü ; rkiye ' nin tamamı değiliz . Burada siyasi istismar yapılmaz , burada siyasi rant hesabına girilmez . Herkesi ç ; ö ; zü ; mü ; n bir parç ; ası olmaya ç ; ağırıyoruz . Milletimiz bu meselenin de ü ; stesinden gelebilecek hakkaniyete ve demokratik olgunluğa fazlasıyla sahiptir ; inşallah ö ; nü ; mü ; zdeki sü ; reç ; te , bunu da dost-dü ; şman herkes gö ; recektir . İnanıyoruz ki bu demokratik aç ; ılımlar sonuç ; verdikç ; e , fesat odakları zeminini kaybedecek , terö ; rü ; n bir yol , bir yö ; ntem gibi gö ; sterilmesine de imkâ ; n kalmayacaktır . Barış bizler iç ; in ç ; ok daha yakın olsun istiyorum , kardeşlik tacımız olsun istiyorum . Tü ; rkiye ; kelimelerden , kavramlardan , fikirlerden korkulan bir ü ; lke olmanın utancını daha fazla taşıyamaz . Bu ü ; lkede hepimizin , Tü ; rkmen ' in de Tatar ' ın da Kü ; rt ' ü ; n Deç ; erkez ' in de Laz ' ın da kendini ö ; zgü ; r hissederek , kendi kü ; ltü ; rü ; ne , geleneğine-gö ; reneğine sahip ç ; ıkarak , komşusunun farklılıklarına saygı gö ; stererek geleceğe umutla bakarak yaşamaya hakkı var .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !