Bakan Çelik: İlk kez devlet ile Aleviler arasında doğrudan bir diyalog zemini oluşturuldu

Haber Tarihi : 19.08.2009 11:54:46 Üçüncü Alevi Çalıştayı, Ankara'da başladı. Çalıştay'ın açılışında konuşan Devlet Bakanı Faruk Çelik, ilk kez devlet ile Aleviler arasında doğrudan bir iletişim ve buna bağlı bir diyalog zemini oluşturulduğunu belirtti.
A +   A -

 

Alevi Ç ; alıştayı ' nın ü ; ç ; ü ; ncü ; oturumu , Devlet Bakanı Faruk Ç ; elik ' in ev sahipliğinde Ankara Rixos Otel ' de başladı . Ç ; alıştayın aç ; ılışında konuşan Devlet Bakanı Ç ; elik , hü ; kü ; met olarak ü ; lkenin demokrasi ç ; ıtasını yü ; kseltmek amacıyla toplumsal bazı sorunları , demokrasi ve insan hakları temelinde yeniden ele alıp değerlendirme amacı taşıyan bir dizi girişim başlatıldığını sö ; yledi . Ç ; elik , ' Bunlardan biri , bu gü ; nlerde yoğun bir şekilde kamuoyunda tartışılan , adına ne dersek diyelim , ö ; zelde Kü ; rt kö ; kenli vatandaşlarımızı genelde tü ; m Tü ; rkiye ' yi yakından ilgilendiren ve ü ; lkemizin 30 yılına mal olan bir sorundur . Diğeri , yü ; zlerce yıllık bir geç ; mişi olan , ihmaller ve diyalog eksikliği neticesinde gü ; nü ; mü ; ze kadar gelen Alevi-Bektaşi toplumumuzun sorunlarıdır . ' diye konuştu .

Ç ; elik , her iki sorunun da sosyolojik anlamda toplumsal dokuyu ve birliği yakından ilgilendirmekle birlikte , ç ; ö ; zü ; mlerin ertelenmesinin sadece huzuru değil , son zamanlarda kü ; resel gü ; ç ; olma yolunda kazanılan ivmeyi zayıflatarak , ü ; lkeyi tekrar kendi kabuğuna hapsedeceğine dikkat ç ; ekti . Ç ; elik , her tü ; rlü ; riski alarak sorunları ö ; telemek yerine , sorunlara ç ; ö ; zü ; m ü ; retme arayışlarını sıklaştırdıklarını kaydetti .

Geç ; tiğimiz aylarda yapılan iki ç ; alıştayda , ö ; nce Alevi-Bektaşi toplumunun ö ; nderleriyle , ardından da genel akademik ç ; evreyle bir araya geldiklerini anımsatan Ç ; elik , her iki ç ; alıştayda da olabildiğince geniş bir temsil ortamı sağlayarak , karşılıklı gü ; ven ç ; erç ; evesinde verimli bir buluşmanın gerç ; ekleştirildiğini sö ; yledi .

Ç ; elik , ilk kez devletle Aleviler arasında doğrudan bir iletişim ve buna bağlı bir diyalog zemini oluşturulduğunu belirtti . Ç ; elik , şö ; yle devam etti : ' Aleviler , sorunlarını tam bir aç ; ık yü ; reklilik ile dile getirdiler . Hak ve taleplerini , devlete atfettikleri sorumlulukları , devletten bekledikleri gö ; revleri ısrarla vurguladılar . Sorunların doğru algılanması ve taleplerin buna gö ; re değerlendirilmesi doğrultusunda , genel akademik ç ; evrenin ö ; nemli katkıları oldu . Bugü ; n de ilahiyat alanında ç ; alışan değerli bilim adamlarımızın gö ; rü ; şlerine başvuruyoruz . '


İHMALLER , KALICI SAYILABİLECEK BİR GERİLİMİN KAYNAĞI OLDU


İhmaller ve gö ; z ardı etmelerin ortaya ç ; ıkardığı bir ç ; ok problemin , bugü ; n neredeyse kalıcı sayılabilecek bir gerilimin kaynağı olduğunu ifade eden Ç ; elik , ' Alevilerin giderek mü ; zminleşen , yer yer iç ; inden ç ; ıkılamaz husumetlere yol aç ; an sorunlarının tepsiti ve bü ; tü ; n bunların giderilmesi amacıyla gerç ; ekleştirilen ç ; alıştaylarda , kayda değer dü ; zeyde mesafeler alınmaya başlandığını memnuniyet ile belirtmek istiyorum . ' dedi .

Kendilerini karşı taraf olarak gö ; ren toplum kesimlerinin , rahatlıkla bir araya geldiğini , mevcut sorunların ç ; ö ; zü ; mü ; nde esaslı bir diyalog diline duyulan ihtiyacın ısrarla dile getirildiğini belirten Ç ; elik , şunları sö ; yledi : ' Bu doğrultuda , toplumumuzun kimlik ve beyan farklılıklarının siyasallaşmasına ayrıştırıcı dü ; zeyde asla prim vermemeliyiz . İdealler ve gerç ; ekleri dikkate alan yeni bir duyarlılık ekseninde birlikte yaşama duygusunu yü ; celten deneyimleri bugü ; n yeniden canlandırmak zorundayız . '

Farklı inanç ; , kü ; ltü ; r ve pratiklerin ; birbirlerine kendilerini aç ; ıklamak zorunda kalmaksızın yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan Ç ; elik , ' Ne yazık ki zaman zaman bu ö ; lç ; ü ; lerin kaybedildiği , birlikte yaşama arzusunun zaafa uğratıldığı sü ; reç ; ler de olmuştur . ' diye konuştu .

Bu sü ; reç ; lerin , bugü ; ne kadar uzanan kimi sorunların da gerç ; ek kaynağı olduğunu dile getiren Ç ; elik , bugü ; n artık mevcut durum iç ; inde kimin suç ; lu kimin haklı olduğu sorusuyla uğraşmanın bir anlamı kalmadığını ; şimdi , hiç ; vakit geç ; irmeksizin hep birlikte sorunları ortadan kaldırmayı gö ; ze alıcı adımlara , aktivitelere ihtiyaç ; duyulduğunu vurguladı . Aleviliğin , ilahiyat alanının konuları arasında yer aldığını kaydeden Ç ; elik , şunları dile getirdi :

' Ancak Tü ; rkiye ilahiyatlarında Aleviliğin yapısal ö ; zellikleri ü ; zerine yapılan ç ; alışmaların , Alevilerin sorunları ve beklentilerine ne ö ; lç ; ü ; de cevap verdiğini , var olan bilgi kirliliğini ne ö ; lç ; ü ; de bertaraf ettiğini de aç ; ık yü ; reklilik ile konuşmalıyız . İlahiyat dü ; nyasında Aleviliğin nasıl ele alındığı , sorunların ç ; ö ; zü ; mü ; noktasında katkılarının ne olacağı , sorunu nasıl gö ; rdü ; kleri ; bü ; tü ; n bunlar bugü ; nkü ; ç ; alıştayımızın temel tartışma noktaları olacaktır . Yaptığımız her ç ; alıştay ; ortak aklı oluşturmak suretiyle toplumsal sahiplenmeyi artırmakta , ç ; ö ; zü ; me giden yolu daha da kısaltmaktadır . '

Ü ; ç ; ü ; ncü ; Alevi Ç ; alıştayı ' na , aralarında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İzzet Er , Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yü ; ksek Kurulu Başkanı Prof . Dr . Hamza Aktan , TDV Yayın Kurulu Başkanı Prof . Dr . Saim Yeprem , Milli Eğitim Bakanlığı Din Ö ; ğretimi Genel Mü ; dü ; rü ; Prof . Dr . İrfan Aycan , Tunceli Mü ; ftü ; sü ; Arslan Tü ; rk , Prof . Dr . Yaşar Nuri Ö ; ztü ; rk , Prof . Dr . Şinasi Gü ; ndü ; z ' ü ; n de bulunduğu 37 kişi katılıyor .


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !