'Açılımın ardında yabancı bir el aramaktan vazgeçelim'

Haber Tarihi : 31.08.2009 14:06:53 İçişleri Beşir Beşir Atalay, 'demokratik açılım' sürecini eleştiren muhalefet partilerine cevap verdi. Atalay, 'Her açılımın ardında yabancı bir el aramaktan vazgeçelim. Türkiye'nin büyüklüğünün ve gücünün farkında olalım. Meseleyi biz çözeceğiz.' dedi.
A +   A -

 

İç ; işleri Bakanı Beşir Atalay , ' Demokratik Aç ; ılım ' sü ; reciyle ilgili İç ; işleri Bakanlığı ' nda bir basın toplantısı dü ; zenledi . Bakan Atalay , konuşmasının başında , Şemdinli ' de 1 astsubay ve 3 uzman ç ; avuşun şehid olmasıyla ilgili ü ; zü ; ntü ; lerini dile getirdi . Atalay , yü ; rü ; ttü ; kleri ç ; alışmaların başarıyla sonuç ; lanması durumunda olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu . Atalay , bir ay ö ; nceki toplantıda ç ; alışmalarla ilgili bilgi verdiğine işaret ederek , bir ay iç ; erisinde toplumun ç ; ok farklı kesimlerinden ve 5 siyasi parti temsilcileriyle , 22 sivil toplum kuruluşu , 11 meslek ö ; rgü ; tü ; ile biraraya gelerek gö ; rü ; ş alışverişinde bulunğunu sö ; yledi . Atalay , ayrıca 24 şehit aile derneği ve Hasan Celal Gü ; zel , Tarhan Erdem ve Yılmaz Ö ; ztuna ile bireysel gö ; rü ; şme yaptığını kaydetti .

Gö ; rü ; şmelerde pek ç ; ok hususun gü ; ndeme getirildiğini anlatan Atalay , ' Farklı kesimlerden fikir aldık . Gö ; rü ; şmelerde muhataplarımızı dinledik ve fikirlerimizi sö ; yledik . Bu konuda da gerç ; ekten hedefe ulaştık . Yaptığımız hemen bü ; tü ; n gö ; rü ; şmelerde sorunun ç ; ö ; zü ; lmesi gerektiği konusunda toplumda mutabakat olduğunu gö ; rdü ; k . Herkes bir defa terö ; rü ; n bitmesini ve demokratikleşmeyi istiyor . Bu konuda herkesin , siyasi partilerin elini taşın altına koyması ve sorumlu davranması gerekiyor . Bu sü ; reç ; te tü ; m sivil toplum kuruluşları ve muhataplarımız sorumlu davrandı ve sü ; rece mü ; dahil oldular ' diye konuştu .

Atalay , gö ; rü ; şme sü ; recinde , kimi işini , kiminin tatilini bırakarak geldiğini ve hepsinin bir emek verdiğini hatırlatarak , ' Hepsi bana dosya verdi . Daha ö ; nceden hazırlıkları olanların dışında diğerleri de oturup ç ; alışmış ve dosya hazırlamışlar . TOBB ve sayın Başkan konuya ç ; ok duyarlı davrandılar . Tabandan başlayarak bü ; tü ; n bö ; lge temsilcilikleri toplantılar yapıyorlar ve bize kapsamlı bir rapor getirecekler . ' diye konuştu . Sü ; reç ; le ilgili kamuoyu araştırmaları yaptıklarını , bunların sonuç ; larını veri olarak değerlendirdiklerini anlatan Atalay , sü ; recin bilimsel boyutunun ç ; ok ö ; nemli olduğunu vurguladı . Bilim adamlarıyla gö ; rü ; şmeleri olduğuna işaret eden Atalay , bir iki ü ; niversite ile detaylı ç ; alışma iç ; inde olduklarını , YÖ ; K ile bu konuda gö ; rü ; şeceklerini ifade etti .

Geniş bir mutabakatın , ç ; ö ; zü ; me ilişkin umutlarını ç ; ok artırdığını ve kendisinin ç ; ok umutlu olduğunu vurgulayan Atalay , ' Ben ç ; ok umutluyum . STK ' lar , sendikalar , odalar , meslek kuruluşları meğer bu konuda yıllar iç ; inde ne ç ; ok ç ; alışmışlar . Kafa yormuşlar ' diye konuştu .

MUHALEFET PARTİLERİNE CEVAP VERDİ

Bakan Atalay , muhalefetin , ' demokratik aç ; ılım ' ç ; alışmalarını ABD projesi olarak eleştirmesine ise şu şekilde cevap verdi : ' Artık eski alışkanlıkları terkedelim , kendi insanımıza ve kurumlarımıza gü ; venelim diyorum . Her aç ; ılımın ardında yabancı bir el aramaktan vazgeç ; elim . Tü ; rkiye ' nin bü ; yü ; klü ; ğü ; nü ; n ve gü ; cü ; nü ; n farkında olalım . Meseleyi biz ç ; ö ; zeceğiz . Bu ö ; zgü ; ven ve kararlılığa lü ; tfen sahip olalım . Yü ; rü ; ttü ; ğü ; mü ; z ç ; alışmaları bir yabancı kuruluşun raporları ile ilişkilendirmek en hafif tabirle siyasi kompleksin bir tezahü ; rü ; dü ; r . Bö ; yle bir iddiada bulunmak Tü ; rkiye ' nin bu konudaki bilgisinden , birikiminden haberdar olmamaktır . Tü ; rkiye ' ye haksızlıktır . Tü ; rkiye ' ye bü ; htandır . Bu kendi insanımıza gü ; venmemektir . Uluslararası think-tank kuruluşlarının ne kadar konularda raporlar yazabileceğini bilirler . Tü ; rkiye ' de think-tank kuruluşlarımız var . Dü ; şü ; nce kuruluşlarımız var . Onların elinde bu konuda ciltler var . Yapılmış ç ; ok bü ; yü ; k analizler ve araştırmalar var . Bunların bir kısmı medyada da yeraldı . Bir tane , kaç ; ıncı sınıf bir dü ; şü ; nce kuruluşu bir yerde Tü ; rkiye ile ilgili birkaç ; satır bir şey yazdı diye kendimizi kü ; ç ; ü ; mseyerek değerlendirmeler yapıyoruz . '

Gö ; rü ; şmeler sırasında dile getirilen dü ; şü ; nceleri , gö ; rü ; şleri ve kendilerine verilen raporları titizlikle değerlendirdiklerini , bundan sonra bu tü ; r katkıları almaya devam edeceklerini kaydeden Atalay , ellerindeki veriler ışığında , konunun tü ; m boyutlarının en ince ayrıntısına kadar ç ; alışıldığını , kurumların da bu sü ; rece katkı vermeye devam edeceklerini ifade etti . Atalay , demokratik aç ; ılım sü ; reciyle ilgili Tü ; rkiye ' de son derece dinamik , ö ; zgü ; r , samimi , verimli tartışmalar yapılmaya başlandığını sö ; yledi . Atalay , ç ; ok değerli analizlerin yayınlandığını , son 1 ayda ç ; ok sağlıklı bir mü ; zakere ve değerlendirme ortamı oluştuğunu gö ; rdü ; ğü ; nü ; vurguladı . ' Milletimiz kendi sorunlarını korkmadan , ç ; ekinmeden aç ; ıkç ; a konuşmakta ve ç ; ö ; zü ; m aramaktadır ' diyen Atalay , bunun ç ; ok ö ; nemli olduğunu kaydetti .

' İLK AŞAMASI BAŞARILI GEÇ ; MİŞTİR '

Atalay , bu sü ; reç ; te farklı gö ; rü ; şlerin de olacağına işaret ederek , demokratik hukuk develetinde herkesin en aykırı gö ; rü ; şleri bile dile getirebileceğine işaret etti . Kişilik haklarına saldırmadan , hakarete başvurmadan medeni bir şekilde herşeyin tartışılabileceğine değinen Atalay , demokratik aç ; ılım sü ; recinin ilk aşamasının ç ; ok başarılı geç ; tiğini bildirdi . Atalay , ' Demokratik aç ; ılım dediğimiz illa ki bü ; yü ; k teklifler , politikalar değildir . Bü ; tü ; n bunlar ç ; ok ö ; nemli gelişmelerdir . Geç ; tiğimiz 1 ay iç ; inde kafaları bulandırmaya ç ; alışan birtakım şeyler de oldu . Bu sü ; reç ; ü ; lkemizin daha huzurlu olmasını sağlamaktır . Bizim amacımız , bu ü ; lkede yaşayan herkesin kendini ö ; zgü ; rce ifade ettiği bir demokrasiyi inşa etmektir . Tü ; rkiye terö ; re ç ; ok can verdi . Yılları acıyla , gö ; zyaşıyla geç ; irdik . Ekmeğe uzanması gereken eller silaha uzanmıştır ' diye konuştu .

' Ç ; ATIŞMA LOBİSİNİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIMAKTAN VAZGEÇ ; İN '

Atalay , ' Demokratik Aç ; ılım ' sü ; recini eleştiren CHP ve MHP ' ye ise şu şekilde cevap verdi : ' Sü ; rece karşı ç ; ıkanların bir takım yanlış veri ve ö ; ngö ; rü ; lerle , hayali projeler ü ; reterek ç ; alıştığını gö ; rü ; yorum . Kendilerinin kapısını ç ; aldığımızda kabul etmediler , bizi reddettiler . Bilgi sahibi olmadan ü ; retilen polemikler ü ; lkemize fayda getirmez . Biz birç ; ok kesimle gö ; rü ; ştü ; k ve hiç ; birinin niyetimizle ilgili tereddü ; dü ; yok . Ç ; ü ; nkü ; bizi dinlediler . Anlattık onlara . Biz herhangi bir paket yahut eylem planı ç ; ıkarmadık . Yaptığımız gö ; rü ; şmelerle bir mutabakata varmak istiyoruz . Muhalefet bizi iç ; eriği aç ; ıklamamakla itham ediyor . Bir yandan da ü ; lkeyi bö ; leceğimizi sö ; ylü ; yorlar . Biz anlatmadan ne yapacağımızı , bunu nasıl ç ; ıkardılr ? Bin yıldır birlikte yaşayan milletimizi bö ; lmeye kimsenin gü ; cü ; yetmez , yetmeyecektir . Ç ; atışma lobisinin değirmenine su taşımaktan artık vazgeç ; ilmesi gerekiyor . Bö ; lü ; nme sendromundan kurtulmalıyız . Hiç ; kimse devletin birliğini , resmi dilinin Tü ; rkç ; e olduğunu , milli bayrağımızı tartışmıyor . Bunları biz her zaman sö ; yledik . Sayın Başbakan hep sö ; ylü ; yor . ' Atalay , yapılan ç ; alışmanın milli birlik , kardeşlik ve huzur projesi olduğuna işaret ederek , ' Bu projede tek bir muhatabımız var o da milletimizdir . Biz milletimize gü ; veniyoruz ' dedi .

Bakan Atalay , ' Demokratik Aç ; ılım ' sü ; reci sonrasında varmayı hedefledikleri konuları ise şö ; yle sıraladı : ' Terö ; r sona erecek , Tü ; rkiye huzura kavuşacak . Yü ; reği dağlanan analara yenileri eklenmeyecek . Kardeşlik duygusu pekişecek . Bö ; lgeye daha fazla kaynak aktarılacak , projeler hızla tamamlanacak . Herkes daha gü ; ç ; lü ; bir Tü ; rkiye ' de yaşayacak . Herkes kendini gü ; vende hissedecek . Demokrasimizin standardı yü ; kselecek . Demokratikleşerek terö ; r sorununu ç ; ö ; zen Tü ; rkiye dü ; nyaya ö ; rnek olacak . Bö ; lgemizde ve dü ; nyada daha etkili bir aktö ; r olacağız . Bu bir bö ; lgenin değil , bü ; tü ; n Tü ; rkiye ' nin atılımıdır . '

Atalay , kendilerinin bu konular dışında gizli gü ; ndemlerinin bulunmadığına dikkat ç ; ekerek , komplo teorileriyle bu sü ; rece yaklaşımları yadırgadıklarını kaydetti . Siyasetin , toplumun sorunlarına ç ; ö ; zü ; m bulma sanatı olduğunu belirten Atalay , ' Ü ; lkenin bü ; tü ; nlü ; ğü ; nü ; n garantisi biziz . Biz Tü ; rkiye ' de belirli bö ; lgelerin değil , Tü ; rkiye ' nin partisiyiz . Birliğin , bü ; tü ; nlü ; ğü ; n , kardeşliğin ö ; ncü ; sü ; ve garantisiyiz . Bugü ; n bö ; lü ; nme lafları ediliyorsa , bu daha ö ; nce bu konuda ç ; alışma yapılmamasıyla ilgili . Şimdi bu sorunu ç ; ö ; zmezsek daha bü ; yü ; k sıkıntılarla karşılaşacağız ' diye konuştu .

Siyasi partileri yıkıcı değil yapıcı olmaya ç ; ağıran Atalay , bu ç ; ö ; zü ; m sü ; recine onların da katkıda bulunmasını istedi . Atalay , buna engel olunmamasını , ö ; nü ; nü ; n tıkanmamasını istedi .

VATANDAŞA GÖ ; NLÜ ; NÜ ; Z RAHAT OLSUN Ç ; AĞRISI

Sü ; reç ; le ilgili vatandaşların gö ; nlü ; nü ; n rahat olmasını isteyen Atalay , şunları kaydetti : ' Bu sü ; reç ; le ilgili olarak vatandaşlarımızın gö ; nlü ; rahat olsun . Hü ; kü ; met olarak en başından beri ne yaptığımızı biliyoruz . Attığımız her adımı dü ; şü ; nerek atıyoruz . Toplumun herhangi bir kesiminde oluşan hassasiyeti ve partilerin fikirlerini dikkate almak bu sü ; recin bir gereğidir . Ç ; ü ; nkü ; , mutabakat , sorunun ç ; ö ; zü ; mü ; nü ; kolaylaştırır . Kimsenin kaygısı olmasın . Milletimizin duyarlılıkları dikkate alınmaktadır . Afaki olmayan teklifler , toplumsal kabule mazhar olmayan ö ; neriler getirmek de en az sü ; rece karşı ç ; ıkmak kadar olumsuz olur . Toplumun duyarlılıklarına aykırı teklifler zarar verir . Bu sü ; reç ; siyasi kaygılarla ele alınacak bir konu değildir . Siyesetç ; ilerin , bu konuyu siyaset ü ; stü ; bir bakış aç ; ısıyla ele almaları gerekiyor . '

Atalay , hü ; kü ; met olarak TRT6 gibi ö ; nemli adımlar atıklarını belirterek , ' Bu sü ; reç ; 10 yıllık bir demokratikleşme sü ; reci . Bakın 7 yıl demiyorum . Bu tarihi bir sorumluluktur . Bu sorumluluktan kaç ; anları ve ç ; ö ; zü ; mü ; n ö ; nü ; nü ; tıkayanları milletimize havale ediyoruz ' diye konuştu .

SÜ ; REÇ ; LE İLGİLİ İLK AÇ ; IKLAMA TBMM ' DE YAPILACAK

Konuyla ilgili diplomatik ç ; alışmaların devam ettiğini anlatan Atalay , surecin nasıl devam edeceğini şö ; yle anlattı : ' Şimdiye kadar yaptığımız gö ; rü ; şmeler ve elde ettiğimiz gö ; rü ; ş , dü ; şü ; nce ve ö ; neriler analiz ediliyor . Bir yandan Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumlarla işbirliğimiz sü ; rü ; yor . Bu değerlendirmeler sonucunda kısa , orta ve uzun vadede gö ; rü ; şlerimizi Başbakan ' a sunacağız . Bu konu Bakanlar Kurulu ' nda da gö ; rü ; şü ; lecek . Benim başkanlığımda ekip ç ; alışmaları devam edecek . Bizim amacımız parlamento yasama yılı başlamadan bu ç ; alışmaları belli bir seviyeye getirmektir . Bu ö ; neri ve politikaları ilk TBMM aç ; ıldığında Meclis ç ; atısı altında aç ; ıklayacağız . Ç ; ö ; zü ; mü ; n adresi millet iradesnin tecelli ettiği TBMM ' dir . Nihai değerlendirme ve tekliflerimiz orada aç ; ıklanacaktır . '

( CİHAN )


ÇOK OKUNAN HABERLER

ANKET

Bağımsız Anket Bulunamadı !